Differences between revisions 7 and 8
Revision 7 as of 2004-11-06 16:43:13
Size: 453
Editor: TomHiggins
Comment:
Revision 8 as of 2004-11-14 20:02:11
Size: 20643
Editor: 221
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 22: Line 22:
[http://www.0008888.com/jixie012/001.htm »úµç×éºÏ±Ã]
[http://www.0008888.com/jixie012/002.htm »ú¶¥ºÐ]
[http://www.0008888.com/jixie012/003.htm »ú¶¯³µ´³ºìµÆÊýÂë¼àÉãϵͳ]
[http://www.0008888.com/jixie012/004.htm »ú¶¯¹¤¾ß]
[http://www.0008888.com/jixie012/005.htm »ú¹ñ]
[http://www.0008888.com/jixie012/006.htm »ú¼Ü]
[http://www.0008888.com/jixie012/007.htm »úÁ¦·çÀäÆ÷]
[http://www.0008888.com/jixie012/008.htm »úÂݶ¤]
[http://www.0008888.com/jixie012/009.htm Ï𽺹Ü]
[http://www.0008888.com/jixie012/010.htm »úÆ÷Åä¼þ]
[http://www.0008888.com/jixie012/011.htm »úÆ÷Åçɳ]
[http://www.0008888.com/jixie012/012.htm »úÆ÷ÈË]
[http://www.0008888.com/jixie012/013.htm »úÈÈÔØÌå¯]
[http://www.0008888.com/jixie012/014.htm »úÉϱ任Æ÷]
[http://www.0008888.com/jixie012/015.htm »úͲÂݸË]
[http://www.0008888.com/jixie012/016.htm »úÏä]
[http://www.0008888.com/jixie012/017.htm »úÏä»õ¼Ü]
[http://www.0008888.com/jixie012/018.htm »úÏä»ú¹ñ]
[http://www.0008888.com/jixie012/019.htm »úÏä»ú¿Ç³å¼þ]
[http://www.0008888.com/jixie012/020.htm »úе]
[http://www.0008888.com/jixie012/021.htm »úе±¸¼þ]
[http://www.0008888.com/jixie012/022.htm »úе³ý³¾Æ÷]
[http://www.0008888.com/jixie012/023.htm »úе´«¶¯¼õËÙ»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/024.htm »úе´«¶¯Åä¼þ]
[http://www.0008888.com/jixie012/025.htm »úе´«¶¯ÊäËÍ´ø]
[http://www.0008888.com/jixie012/026.htm »úе»¯Îę̀]
[http://www.0008888.com/jixie012/027.htm »úе»ù´¡¼þ]
[http://www.0008888.com/jixie012/028.htm »úе¼Ó¹¤]
[http://www.0008888.com/jixie012/029.htm »úе¼õËÙÆ÷]
[http://www.0008888.com/jixie012/030.htm »úеÁ¬½Ó¼þ]
[http://www.0008888.com/jixie012/031.htm »úеÁã¼þ]
[http://www.0008888.com/jixie012/032.htm »úеÃÜ·â]
[http://www.0008888.com/jixie012/033.htm »úеÃÜ·â»·]
[http://www.0008888.com/jixie012/034.htm »úеÃÜ·â¼þ]
[http://www.0008888.com/jixie012/035.htm »úеÅä¼þ]
[http://www.0008888.com/jixie012/036.htm »úеÉ豸]
[http://www.0008888.com/jixie012/037.htm »úеͣ³µ¿â]
[http://www.0008888.com/jixie012/038.htm »úеÎÞ¼«±äËÙ»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/039.htm »úеÐÐÒµ¸÷ÀàÈÈ´¦Àí¯]
[http://www.0008888.com/jixie012/040.htm »úеҺѹ¼þ]
[http://www.0008888.com/jixie012/041.htm »úеÓÃƽ¼ü]
[http://www.0008888.com/jixie012/042.htm »úеÓÃ̼]
[http://www.0008888.com/jixie012/043.htm »úеեÓÍ»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/044.htm »úеÖÆо¹¤ÒÕ]
[http://www.0008888.com/jixie012/045.htm »úе×èÄáÆ÷]
[http://www.0008888.com/jixie012/046.htm »úѹÅä¼þ]
[http://www.0008888.com/jixie012/047.htm »úÑÐÄ¥É豸]
[http://www.0008888.com/jixie012/048.htm »úÓÃÅÙµ¶]
[http://www.0008888.com/jixie012/049.htm »úÓÃÌ×Ͳ]
[http://www.0008888.com/jixie012/050.htm »úÓͱÃ]
[http://www.0008888.com/jixie012/051.htm »úÓͱòÉÓÍÉ豸]
[http://www.0008888.com/jixie012/052.htm »úÓÍÂËÇåÆ÷]
[http://www.0008888.com/jixie012/053.htm »úÖƸÖÇÂ]
[http://www.0008888.com/jixie012/054.htm ¼¦ÑÛ]
[http://www.0008888.com/jixie012/055.htm ¼¦ÑÛ»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/056.htm ßÒֽȾɫ»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/057.htm »ù´¡´«¶¯¼þ]
[http://www.0008888.com/jixie012/058.htm »ù´¡¼þ]
[http://www.0008888.com/jixie012/059.htm »ù´øMODEM]
[http://www.0008888.com/jixie012/060.htm »ùÕ¾ÌìÏß]
[http://www.0008888.com/jixie012/061.htm ¼¤¹â±ê¼Ç]
[http://www.0008888.com/jixie012/062.htm ¼¤¹â±ê¼Ç»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/063.htm ¼¤¹â³ÉÌ×É豸]
[http://www.0008888.com/jixie012/064.htm ¼¤¹â´ò±ê»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/065.htm ¼¤¹â´ò¿×]
[http://www.0008888.com/jixie012/066.htm ¼¤¹â´òÂë»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/067.htm ¼¤¹â´òÓ¡»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/068.htm ¼¤¹â´ò×Ö»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/069.htm ¼¤¹âµñ¿Ì»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/070.htm ¼¤¹âµñ¿ÌÇиîÉ豸]
[http://www.0008888.com/jixie012/071.htm ¼¤¹â·Àα´ò±ê»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/072.htm ¼¤¹â¹¤Òµ¼Ó¹¤É豸]
[http://www.0008888.com/jixie012/073.htm ¼¤¹â¹âÅÌ]
[http://www.0008888.com/jixie012/074.htm ¼¤¹âº¸½Ó]
[http://www.0008888.com/jixie012/075.htm ¼¤¹âº¸½Ó»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/076.htm ¼¤¹â¼¼Êõ]
[http://www.0008888.com/jixie012/077.htm ¼¤¹â¼Ó¹¤»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/078.htm ¼¤¹â¼Ó¹¤É豸]
[http://www.0008888.com/jixie012/079.htm ¼¤¹â¾§Ìå]
[http://www.0008888.com/jixie012/080.htm ¼¤¹âÃÀÈÝÒÇ]
[http://www.0008888.com/jixie012/081.htm ¼¤¹âÆ÷]
[http://www.0008888.com/jixie012/082.htm ¼¤¹âÇиî]
[http://www.0008888.com/jixie012/083.htm ¼¤¹âÇиî»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/084.htm ¼¤¹âÈ«Ï¢°²È«Ïß·Àα±êʶ]
[http://www.0008888.com/jixie012/085.htm ¼¤¹âÉäÂë»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/086.htm ¼¤¹âÒ½ÁÆÆ÷е]
[http://www.0008888.com/jixie012/087.htm ¼¤¹âÒ½ÁÆÉ豸]
[http://www.0008888.com/jixie012/088.htm ¼¤¹âҽѧÉ豸]
[http://www.0008888.com/jixie012/089.htm ¼¤¹âÓ°ÏñÊä³ö»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/090.htm ¼¤¹âÕ½³µ]
[http://www.0008888.com/jixie012/091.htm ¼¤¹âÕÕÅÅ»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/092.htm ¼¤¹âÖÆĤ]
[http://www.0008888.com/jixie012/093.htm ¼¤ÀøÆ÷]
[http://www.0008888.com/jixie012/094.htm ¼¤Á÷̽ÏÕ]
[http://www.0008888.com/jixie012/095.htm ¼ªÄݹ¬ÄÚ½ÚÓýÆ÷]
[http://www.0008888.com/jixie012/096.htm ¼´Ê±Ìù]
[http://www.0008888.com/jixie012/097.htm ¼±¾È»¤Àí³µ]
[http://www.0008888.com/jixie012/098.htm ¼±¾ÈÆ÷еÉ豸]
[http://www.0008888.com/jixie012/099.htm ¼¬ÂÖ×éºÏ¹¤¾ß]
[http://www.0008888.com/jixie012/100.htm ¼¯³¾Æ÷]
[http://www.0008888.com/jixie012/101.htm ¼¯³Éµç·²ðº¸º¸½ÓÉ豸]
[http://www.0008888.com/jixie012/102.htm ¼¯µç»·]
[http://www.0008888.com/jixie012/103.htm ¼¯¶¯Á¦µçÔ´]
[http://www.0008888.com/jixie012/104.htm ¼¯Èº]
[http://www.0008888.com/jixie012/105.htm ¼¯Èº³µ¿ØÖÆϵͳ]
[http://www.0008888.com/jixie012/106.htm ¼¯Êä±Ã]
[http://www.0008888.com/jixie012/107.htm ¼¯Íŵ绰]
[http://www.0008888.com/jixie012/108.htm ¼¯Öг­±í]
[http://www.0008888.com/jixie012/109.htm ¼¯Öмà¿Ø]
[http://www.0008888.com/jixie012/110.htm ¼¯×°Ïä°ë¹Ò³µ]
[http://www.0008888.com/jixie012/111.htm ¼¯×°Ïä·â¿Ú˨]
[http://www.0008888.com/jixie012/112.htm ¼·³ö¸´Ä¤»ú×é]
[http://www.0008888.com/jixie012/113.htm ¼·³ö»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/114.htm ¼·³öÄ£¾ß]
[http://www.0008888.com/jixie012/115.htm ¼·À­µçÀ²Û]
[http://www.0008888.com/jixie012/116.htm ¼·Ñ¹°ü¸²¸ÇÉú²úÏß]
[http://www.0008888.com/jixie012/117.htm ¼·Ñ¹É豸]
[http://www.0008888.com/jixie012/118.htm ¼·Ñ¹Ê½»ú×é»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/119.htm ¼Æ²½Æ÷]
[http://www.0008888.com/jixie012/120.htm ¼Æ·Ñϵͳ]
[http://www.0008888.com/jixie012/121.htm ¼ÆÁ¿±Ã]
[http://www.0008888.com/jixie012/122.htm ÅäÁÏϵͳ]
[http://www.0008888.com/jixie012/123.htm ¼ÆÁ¿É豸]
[http://www.0008888.com/jixie012/124.htm ¼ÆÁ¿Ôã]
[http://www.0008888.com/jixie012/125.htm ¼ÆʱÆ÷]
[http://www.0008888.com/jixie012/126.htm ¼ÆÊýÆ÷]
[http://www.0008888.com/jixie012/127.htm ¼ÆÊýÆ÷²½½øµç»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/128.htm ¼ÆË°ÊÕ¿î»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/129.htm ¼ÆËã»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/130.htm ¼ÆËã»ú¿ØÖÆÉ豸]
[http://www.0008888.com/jixie012/131.htm ¼ÆËã»ú¿í´øÍøÂç]
[http://www.0008888.com/jixie012/132.htm ¼ÆËã»úͨÐÅ]
[http://www.0008888.com/jixie012/133.htm ¼ÆËã»úÍøÂç]
[http://www.0008888.com/jixie012/134.htm ¼ÆËã»úÍøÂçϵͳ]
[http://www.0008888.com/jixie012/135.htm ¼ÆËã»úϵͳ¼¯³É]
[http://www.0008888.com/jixie012/136.htm ¼ÆËãÆ÷]
[http://www.0008888.com/jixie012/137.htm Ë®´¦ÀíÉ豸]
[http://www.0008888.com/jixie012/138.htm ¼Ìµç±£»¤]
[http://www.0008888.com/jixie012/139.htm ¼ÌµçÆ÷]
[http://www.0008888.com/jixie012/140.htm ¼ÓµâÑΰü×°»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/141.htm ¼ÓÁϹÞ]
[http://www.0008888.com/jixie012/142.htm ¼ÓÁÏ»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/143.htm ¼ÓÆøíÅÆö¿é]
[http://www.0008888.com/jixie012/144.htm ¼ÓÇâ½øÁϱÃ]
[http://www.0008888.com/jixie012/145.htm ¼ÓÈȯ]
[http://www.0008888.com/jixie012/146.htm ¼ÓÒº¹Ü]
[http://www.0008888.com/jixie012/147.htm ¼ÓҺͷ¼°×ª»»½ÓÍ·]
[http://www.0008888.com/jixie012/148.htm ¼ÓÓÍ»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/149.htm ¼ÓÓÍ»úË°¿Ø×°ÖÃ]
[http://www.0008888.com/jixie012/150.htm ¼ÓÓÍÕ¾¹ÜÀíϵͳ]
[http://www.0008888.com/jixie012/151.htm ¼Ð°å]
[http://www.0008888.com/jixie012/152.htm ¼Ð¾ß]
[http://www.0008888.com/jixie012/153.htm ¼ÐÉ´°å]
[http://www.0008888.com/jixie012/154.htm ¼ÐÍ°»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/155.htm ¼ÐÐĸ´ºÏ°å]
[http://www.0008888.com/jixie012/156.htm ¼ÒµçÀàËÜÁÏÄ£¾ß]
[http://www.0008888.com/jixie012/157.htm ¼ÒµçÅäÌ×Ïß]
[http://www.0008888.com/jixie012/158.htm ¼ÒµçÓüÓÈÈÆ÷]
[http://www.0008888.com/jixie012/159.htm ¼ÒµçÓÃÏð½ºÖÆÆ·]
[http://www.0008888.com/jixie012/160.htm ¼Òµç×°ÅäÉú²úÁ÷Ë®Ïß]
[http://www.0008888.com/jixie012/161.htm ¼Òµç×°ÅäÏß]
[http://www.0008888.com/jixie012/162.htm ¼Ò¾Ó±¨¾¯]
[http://www.0008888.com/jixie012/163.htm ¼ÒÍ¥¾»Ë®Æ÷]
[http://www.0008888.com/jixie012/164.htm ¼ÒÍ¥Óó¬Òô²¨ÇåÏ´»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/165.htm ¼ÒÓõçÆ÷]
[http://www.0008888.com/jixie012/166.htm ¼ÒÓõçÆ÷µç»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/167.htm ¼ÒÓõçÆ÷Á¬½ÓÆ÷]
[http://www.0008888.com/jixie012/168.htm ¼ÒÓõçÆ÷ʹÓÃÏß]
[http://www.0008888.com/jixie012/169.htm ¼ÒÓõçÆ÷ËܽºÃæ°å]
[http://www.0008888.com/jixie012/170.htm ¼ÒÓÿÉÊÓÃÅÁåϵͳ]
[http://www.0008888.com/jixie012/171.htm ¼ÒÓÃÃæÌõ»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/172.htm ¼ÒÓÃÉãÏñ»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/173.htm ¼ÒÓÃË®±Ã]
[http://www.0008888.com/jixie012/174.htm ¼ÒÓĄ̃×ê]
[http://www.0008888.com/jixie012/175.htm ¼ÒÓÃζȱí]
[http://www.0008888.com/jixie012/176.htm ¼ÒÓÃС¼Òµç]
[http://www.0008888.com/jixie012/177.htm ¼ÒÓÃÖÐÑë¿Õµ÷]
[http://www.0008888.com/jixie012/178.htm ¼×´¼ÖØÕûÖÆÇâÉ豸]
[http://www.0008888.com/jixie012/179.htm ¼Ü¿Õ¾øÔµµçÀÂ]
[http://www.0008888.com/jixie012/180.htm ¼ÜÇÅ»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/181.htm ¼ÜÇÅÉ豸]
[http://www.0008888.com/jixie012/182.htm ¼ä¸ô°ô]
[http://www.0008888.com/jixie012/183.htm ¼à»¤]
[http://www.0008888.com/jixie012/184.htm Ò½ÁƳµ]
[http://www.0008888.com/jixie012/185.htm ¼à»¤ÒÇ]
[http://www.0008888.com/jixie012/186.htm ¼à»¤ÒÇÄ£¿é]
[http://www.0008888.com/jixie012/187.htm ¼à¿Ø]
[http://www.0008888.com/jixie012/188.htm ¼à¿Ø·ÀµÁÉ豸]
[http://www.0008888.com/jixie012/189.htm ¼à¿Øϵͳ]
[http://www.0008888.com/jixie012/190.htm ¼õËÙ]
[http://www.0008888.com/jixie012/191.htm ¼õËٵ綯»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/192.htm ¼õËÙµç»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/193.htm ¼õËÙ»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/194.htm ¼õËÙ»úе]
[http://www.0008888.com/jixie012/195.htm ¼õËÙ»úÖ§¼Ü]
[http://www.0008888.com/jixie012/196.htm ¼õËÙÆ÷]
[http://www.0008888.com/jixie012/197.htm ¼õÕñÆ÷]
[http://www.0008888.com/jixie012/198.htm ¼õÕðÆ÷]
[http://www.0008888.com/jixie012/199.htm ¼õÕðÔª¼þ]
[http://www.0008888.com/jixie012/200.htm ¼ô°â»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/201.htm ¼ô°å»úÉ豸]
[http://www.0008888.com/jixie012/202.htm ¼ô²ÃÉ豸]
[http://www.0008888.com/jixie012/203.htm ¼ôµ¶]
[http://www.0008888.com/jixie012/204.htm ¼ôÇлú]
[http://www.0008888.com/jixie012/205.htm ¼ôÇÐÏß]
[http://www.0008888.com/jixie012/206.htm ¼ì²â»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/207.htm ¼ì©ÒÇ]
[http://www.0008888.com/jixie012/208.htm ¼ìÕë»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/209.htm ¼ò³Æ´µÆ¿»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/210.htm ¼òÒׯ]
[http://www.0008888.com/jixie012/211.htm Ö½±­³ÉÐÍ»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/212.htm ¼î´¦ÀíÉ豸]
[http://www.0008888.com/jixie012/213.htm ½¨²Ä]
[http://www.0008888.com/jixie012/214.htm ½¨²Ä»úе]
[http://www.0008888.com/jixie012/215.htm ½¨²ÄÉ豸]
[http://www.0008888.com/jixie012/216.htm ½¨Öþ±äÐÎ×°ÖÃ]
[http://www.0008888.com/jixie012/217.htm ½¨Öþ²»Ðâ¸ÖÃÅ´°]
[http://www.0008888.com/jixie012/218.htm ½¨Öþ²ÄÁÏ]
[http://www.0008888.com/jixie012/219.htm ½¨Öþ²ÄÁϲâÊÔÒÇÆ÷]
[http://www.0008888.com/jixie012/220.htm ½¨Öþ·ÀË®]
[http://www.0008888.com/jixie012/221.htm ½¨Öþ·ÀË®²ÄÁÏ]
[http://www.0008888.com/jixie012/222.htm ½¨Öþ¸Ö²Ä]
[http://www.0008888.com/jixie012/223.htm ½¨Öþ¸ÖÄ£°å]
[http://www.0008888.com/jixie012/224.htm ½¨Öþ»úе]
[http://www.0008888.com/jixie012/225.htm ½¨Öþ»úеÅä¼þ]
[http://www.0008888.com/jixie012/226.htm ½¨Öþ»úеÉ豸]
[http://www.0008888.com/jixie012/227.htm ½¨Öþ»ù´¡½á¹¹¼þ]
[http://www.0008888.com/jixie012/228.htm ½¨Öþ¼°»úе¹¤¾ß]
[http://www.0008888.com/jixie012/229.htm ½¨Öþ¼ǫ̂]
[http://www.0008888.com/jixie012/230.htm ½¨Öþ½¨²Ä»úе]
[http://www.0008888.com/jixie012/231.htm ½¨Öþ¾íÑï»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/232.htm ½¨ÖþÄ£°å]
[http://www.0008888.com/jixie012/233.htm ½¨ÖþĻǽ]
[http://www.0008888.com/jixie012/234.htm ½¨ÖþÈõµç]
[http://www.0008888.com/jixie012/235.htm ½¨ÖþËÜÁϹܲÄ]
[http://www.0008888.com/jixie012/236.htm ½¨ÖþÌÕ´É»úеÉ豸]
[http://www.0008888.com/jixie012/237.htm ½¨ÖþÎå½ð]
[http://www.0008888.com/jixie012/238.htm ½¨ÖþÎå½ðÖÆÆ·]
[http://www.0008888.com/jixie012/239.htm ½¨ÖþÒÇÆ÷]
[http://www.0008888.com/jixie012/240.htm ½¨ÖþÓÿۼþ]
[http://www.0008888.com/jixie012/241.htm ½¨Öþ×°ÊβÄÁÏ]
[http://www.0008888.com/jixie012/242.htm ½£¸Ë´ø]
[http://www.0008888.com/jixie012/243.htm ½£¸Ë·Ä»úÓóÝÂÖ]
[http://www.0008888.com/jixie012/244.htm ½£¸ËÖ¯²¼»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/245.htm ½£¸ËÖ¯»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/246.htm ½¡¿µ·ÖÎöר¼Òϵͳ]
[http://www.0008888.com/jixie012/247.htm ½¡Éí»úе]
[http://www.0008888.com/jixie012/248.htm ¼ø±ðÒÇ]
[http://www.0008888.com/jixie012/249.htm ¼øαµã³®»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/250.htm ¼üÅÌ]
[http://www.0008888.com/jixie012/251.htm ½¬±Ã]
[http://www.0008888.com/jixie012/252.htm ½¬È¾ÁªºÏ»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/253.htm ½¬É´»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/254.htm ½¬Ë¿»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/255.htm ½¬Òº·§]
[http://www.0008888.com/jixie012/256.htm ½¬Òº·§¿ª¶ÈÏÔʾÒÇ]
[http://www.0008888.com/jixie012/257.htm ½µºÄ¸¨»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/258.htm ½µ×è¼Á]
[http://www.0008888.com/jixie012/259.htm ½»»»]
[http://www.0008888.com/jixie012/260.htm ½»»»É豸]
[http://www.0008888.com/jixie012/261.htm ½»»»ÏµÍ³]
[http://www.0008888.com/jixie012/262.htm ½»½ÓÏä]
[http://www.0008888.com/jixie012/263.htm ½»Áª¾ÛÒÒÏ©µçÁ¦µçÀÂÓð뵼ÌåµçÆÁ]
[http://www.0008888.com/jixie012/264.htm ½»Á÷]
[http://www.0008888.com/jixie012/265.htm ½»Á÷µç¶¯»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/266.htm ½»Á÷µç¶¯×ªÕÞ»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/267.htm ½»Á÷µçº¸]
[http://www.0008888.com/jixie012/268.htm ½»Á÷µç»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/269.htm ½»Á÷µ÷ËÙµç»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/270.htm ½»Á÷·¢µç»ú¶¨×ª×ÓÌúÐijåƬ]
[http://www.0008888.com/jixie012/271.htm ½»Á÷»¡º¸»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/272.htm ½»Á÷ËÅ·þ¾«ÃÜÔ˶¯²¿¼þ]
[http://www.0008888.com/jixie012/273.htm ½»Á÷ÓÀ´ÅËÅ·þµç¶¯»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/274.htm ½»Í¨°²È«É豸]
[http://www.0008888.com/jixie012/275.htm ½»Í¨°²È«ÉèÊ©Éú²ú±êÏßÍ¿ÁÏ]
[http://www.0008888.com/jixie012/276.htm ½»Í¨±êÖ¾¸ËÌå]
[http://www.0008888.com/jixie012/277.htm ½»Í¨µÀ·°²È«É豸]
[http://www.0008888.com/jixie012/278.htm ½»Í¨µçѶÆ÷²Ä]
[http://www.0008888.com/jixie012/279.htm ½»Í¨µç×Ó¹¤³Ì]
[http://www.0008888.com/jixie012/280.htm ½»Í¨¼à¿ØÉ豸]
[http://www.0008888.com/jixie012/281.htm ½»Í¨¾¯Ê¾É豸]
[http://www.0008888.com/jixie012/282.htm ½»Í¨Â·ÕϾ¯Ê¾µÆ]
[http://www.0008888.com/jixie012/283.htm ½»Í¨ÉèÊ©]
[http://www.0008888.com/jixie012/284.htm ½»Í¨ÐźŵÆ]
[http://www.0008888.com/jixie012/285.htm ½»Í¨Ðźż°¿ØÖÆ]
[http://www.0008888.com/jixie012/286.htm ½»Í¨ÐźÅ×°ÖÃ]
[http://www.0008888.com/jixie012/287.htm ½»Ö±Á÷´®¼¤Âí´ï]
[http://www.0008888.com/jixie012/288.htm ½»Ö±Á÷µçº¸]
[http://www.0008888.com/jixie012/289.htm ½»Ö±Á÷µç»úÓÃ̼ˢ]
[http://www.0008888.com/jixie012/290.htm ½»Ö±Á÷µçÔ´·ÖÅä¹ñ]
[http://www.0008888.com/jixie012/291.htm ½»Ö±Á÷µ÷ËÙÆ÷]
[http://www.0008888.com/jixie012/292.htm ½»Ö±Á÷Á½Óõ綯»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/293.htm ½»Ö±Á÷ËÅ·þ]
[http://www.0008888.com/jixie012/294.htm ½»Ö±Á÷ËÅ·þϵͳ]
[http://www.0008888.com/jixie012/295.htm ½»Ö±Á÷΢Ð͵ç»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/296.htm ÖáÁ÷·çÉÈ]
[http://www.0008888.com/jixie012/297.htm ½»Ö±Á÷ÎÞ¼¶µ÷ËÙµç»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/298.htm ½½Öý]
[http://www.0008888.com/jixie012/299.htm ½½Öý¼þ]
[http://www.0008888.com/jixie012/300.htm ½½ÖýÄ£]
[http://www.0008888.com/jixie012/301.htm ½º°åÑÛ¾µ¼Ü»úÆ÷]
[http://www.0008888.com/jixie012/302.htm ½º´ø]
[http://www.0008888.com/jixie012/303.htm ½º´øÊäËÍ»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/304.htm ½º´ü]
[http://www.0008888.com/jixie012/305.htm ½º¶©°ü±¾»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/306.htm ½º¹Ü]
[http://www.0008888.com/jixie012/307.htm ½º¹Ü×ܳÉ]
[http://www.0008888.com/jixie012/308.htm ½º¹õ]
[http://www.0008888.com/jixie012/309.htm ½ººÏ°å]
[http://www.0008888.com/jixie012/310.htm ½ººÏ°åľ¹¤»úеÉ豸]
[http://www.0008888.com/jixie012/311.htm ½ººÏ»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/312.htm ½ºÄ¾ÖÆÆ·]
[http://www.0008888.com/jixie012/313.htm ½ºÄÒ]
[http://www.0008888.com/jixie012/314.htm ½ºÄÒ³äÌî»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/315.htm ½ºÇ¹]
[http://www.0008888.com/jixie012/316.htm ½ºÈ¦×°¶©»ú]
[http://www.0008888.com/jixie012/317.htm ½ºÈûÇåϴϵͳ]
[http://www.0008888.com/jixie012/318.htm ½ºË®»ú]

While not sporting the PTP brand these places also offer free wireless connectivity and/or internet access in the Portland OR area.

 • Tiny's Cafe
  • 1412 SE 12th Ave, 97214
 • Ground Kontrol
  • 511 NW Couch St, 97209
 • Claudia's
  • 3006 SE Hawthorne Blvd, 97214
 • Fresh Pot (on Hawthorne)
  • 3729 SE Hawthorne Blvd, 97214
 • Xenos House of Culture
  • 8527 N Lombard St, 9720
 • Freegeek
  • 1731 SE 10th Ave, 97214

[http://www.0008888.com/jixie012/001.htm »úµç×éºÏ±Ã] [http://www.0008888.com/jixie012/002.htm »ú¶¥ºÐ] [http://www.0008888.com/jixie012/003.htm »ú¶¯³µ´³ºìµÆÊýÂë¼àÉãϵͳ] [http://www.0008888.com/jixie012/004.htm »ú¶¯¹¤¾ß] [http://www.0008888.com/jixie012/005.htm »ú¹ñ] [http://www.0008888.com/jixie012/006.htm »ú¼Ü] [http://www.0008888.com/jixie012/007.htm »úÁ¦·çÀäÆ÷] [http://www.0008888.com/jixie012/008.htm »úÂݶ¤] [http://www.0008888.com/jixie012/009.htm Ï𽺹Ü] [http://www.0008888.com/jixie012/010.htm »úÆ÷Åä¼þ] [http://www.0008888.com/jixie012/011.htm »úÆ÷Åçɳ] [http://www.0008888.com/jixie012/012.htm »úÆ÷ÈË] [http://www.0008888.com/jixie012/013.htm »úÈÈÔØÌå¯] [http://www.0008888.com/jixie012/014.htm »úÉϱ任Æ÷] [http://www.0008888.com/jixie012/015.htm »úͲÂݸË] [http://www.0008888.com/jixie012/016.htm »úÏä] [http://www.0008888.com/jixie012/017.htm »úÏä»õ¼Ü] [http://www.0008888.com/jixie012/018.htm »úÏä»ú¹ñ] [http://www.0008888.com/jixie012/019.htm »úÏä»ú¿Ç³å¼þ] [http://www.0008888.com/jixie012/020.htm »úе] [http://www.0008888.com/jixie012/021.htm »úе±¸¼þ] [http://www.0008888.com/jixie012/022.htm »úе³ý³¾Æ÷] [http://www.0008888.com/jixie012/023.htm »úе´«¶¯¼õËÙ»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/024.htm »úе´«¶¯Åä¼þ] [http://www.0008888.com/jixie012/025.htm »úе´«¶¯ÊäËÍ´ø] [http://www.0008888.com/jixie012/026.htm »úе»¯Îę̀] [http://www.0008888.com/jixie012/027.htm »úе»ù´¡¼þ] [http://www.0008888.com/jixie012/028.htm »úе¼Ó¹¤] [http://www.0008888.com/jixie012/029.htm »úе¼õËÙÆ÷] [http://www.0008888.com/jixie012/030.htm »úеÁ¬½Ó¼þ] [http://www.0008888.com/jixie012/031.htm »úеÁã¼þ] [http://www.0008888.com/jixie012/032.htm »úеÃÜ·â] [http://www.0008888.com/jixie012/033.htm »úеÃÜ·â»·] [http://www.0008888.com/jixie012/034.htm »úеÃÜ·â¼þ] [http://www.0008888.com/jixie012/035.htm »úеÅä¼þ] [http://www.0008888.com/jixie012/036.htm »úеÉ豸] [http://www.0008888.com/jixie012/037.htm »úеͣ³µ¿â] [http://www.0008888.com/jixie012/038.htm »úеÎÞ¼«±äËÙ»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/039.htm »úеÐÐÒµ¸÷ÀàÈÈ´¦Àí¯] [http://www.0008888.com/jixie012/040.htm »úеҺѹ¼þ] [http://www.0008888.com/jixie012/041.htm »úеÓÃƽ¼ü] [http://www.0008888.com/jixie012/042.htm »úеÓÃ̼] [http://www.0008888.com/jixie012/043.htm »úеեÓÍ»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/044.htm »úеÖÆо¹¤ÒÕ] [http://www.0008888.com/jixie012/045.htm »úе×èÄáÆ÷] [http://www.0008888.com/jixie012/046.htm »úѹÅä¼þ] [http://www.0008888.com/jixie012/047.htm »úÑÐÄ¥É豸] [http://www.0008888.com/jixie012/048.htm »úÓÃÅÙµ¶] [http://www.0008888.com/jixie012/049.htm »úÓÃÌ×Ͳ] [http://www.0008888.com/jixie012/050.htm »úÓͱÃ] [http://www.0008888.com/jixie012/051.htm »úÓͱòÉÓÍÉ豸] [http://www.0008888.com/jixie012/052.htm »úÓÍÂËÇåÆ÷] [http://www.0008888.com/jixie012/053.htm »úÖƸÖÇÂ] [http://www.0008888.com/jixie012/054.htm ¼¦ÑÛ] [http://www.0008888.com/jixie012/055.htm ¼¦ÑÛ»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/056.htm ßÒֽȾɫ»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/057.htm »ù´¡´«¶¯¼þ] [http://www.0008888.com/jixie012/058.htm »ù´¡¼þ] [http://www.0008888.com/jixie012/059.htm »ù´øMODEM] [http://www.0008888.com/jixie012/060.htm »ùÕ¾ÌìÏß] [http://www.0008888.com/jixie012/061.htm ¼¤¹â±ê¼Ç] [http://www.0008888.com/jixie012/062.htm ¼¤¹â±ê¼Ç»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/063.htm ¼¤¹â³ÉÌ×É豸] [http://www.0008888.com/jixie012/064.htm ¼¤¹â´ò±ê»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/065.htm ¼¤¹â´ò¿×] [http://www.0008888.com/jixie012/066.htm ¼¤¹â´òÂë»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/067.htm ¼¤¹â´òÓ¡»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/068.htm ¼¤¹â´ò×Ö»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/069.htm ¼¤¹âµñ¿Ì»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/070.htm ¼¤¹âµñ¿ÌÇиîÉ豸] [http://www.0008888.com/jixie012/071.htm ¼¤¹â·Àα´ò±ê»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/072.htm ¼¤¹â¹¤Òµ¼Ó¹¤É豸] [http://www.0008888.com/jixie012/073.htm ¼¤¹â¹âÅÌ] [http://www.0008888.com/jixie012/074.htm ¼¤¹âº¸½Ó] [http://www.0008888.com/jixie012/075.htm ¼¤¹âº¸½Ó»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/076.htm ¼¤¹â¼¼Êõ] [http://www.0008888.com/jixie012/077.htm ¼¤¹â¼Ó¹¤»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/078.htm ¼¤¹â¼Ó¹¤É豸] [http://www.0008888.com/jixie012/079.htm ¼¤¹â¾§Ìå] [http://www.0008888.com/jixie012/080.htm ¼¤¹âÃÀÈÝÒÇ] [http://www.0008888.com/jixie012/081.htm ¼¤¹âÆ÷] [http://www.0008888.com/jixie012/082.htm ¼¤¹âÇиî] [http://www.0008888.com/jixie012/083.htm ¼¤¹âÇиî»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/084.htm ¼¤¹âÈ«Ï¢°²È«Ïß·Àα±êʶ] [http://www.0008888.com/jixie012/085.htm ¼¤¹âÉäÂë»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/086.htm ¼¤¹âÒ½ÁÆÆ÷е] [http://www.0008888.com/jixie012/087.htm ¼¤¹âÒ½ÁÆÉ豸] [http://www.0008888.com/jixie012/088.htm ¼¤¹âҽѧÉ豸] [http://www.0008888.com/jixie012/089.htm ¼¤¹âÓ°ÏñÊä³ö»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/090.htm ¼¤¹âÕ½³µ] [http://www.0008888.com/jixie012/091.htm ¼¤¹âÕÕÅÅ»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/092.htm ¼¤¹âÖÆĤ] [http://www.0008888.com/jixie012/093.htm ¼¤ÀøÆ÷] [http://www.0008888.com/jixie012/094.htm ¼¤Á÷̽ÏÕ] [http://www.0008888.com/jixie012/095.htm ¼ªÄݹ¬ÄÚ½ÚÓýÆ÷] [http://www.0008888.com/jixie012/096.htm ¼´Ê±Ìù] [http://www.0008888.com/jixie012/097.htm ¼±¾È»¤Àí³µ] [http://www.0008888.com/jixie012/098.htm ¼±¾ÈÆ÷еÉ豸] [http://www.0008888.com/jixie012/099.htm ¼¬ÂÖ×éºÏ¹¤¾ß] [http://www.0008888.com/jixie012/100.htm ¼¯³¾Æ÷] [http://www.0008888.com/jixie012/101.htm ¼¯³Éµç·²ðº¸º¸½ÓÉ豸] [http://www.0008888.com/jixie012/102.htm ¼¯µç»·] [http://www.0008888.com/jixie012/103.htm ¼¯¶¯Á¦µçÔ´] [http://www.0008888.com/jixie012/104.htm ¼¯Èº] [http://www.0008888.com/jixie012/105.htm ¼¯Èº³µ¿ØÖÆϵͳ] [http://www.0008888.com/jixie012/106.htm ¼¯Êä±Ã] [http://www.0008888.com/jixie012/107.htm ¼¯Íŵ绰] [http://www.0008888.com/jixie012/108.htm ¼¯Öг­±í] [http://www.0008888.com/jixie012/109.htm ¼¯Öмà¿Ø] [http://www.0008888.com/jixie012/110.htm ¼¯×°Ïä°ë¹Ò³µ] [http://www.0008888.com/jixie012/111.htm ¼¯×°Ïä·â¿Ú˨] [http://www.0008888.com/jixie012/112.htm ¼·³ö¸´Ä¤»ú×é] [http://www.0008888.com/jixie012/113.htm ¼·³ö»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/114.htm ¼·³öÄ£¾ß] [http://www.0008888.com/jixie012/115.htm ¼·À­µçÀ²Û] [http://www.0008888.com/jixie012/116.htm ¼·Ñ¹°ü¸²¸ÇÉú²úÏß] [http://www.0008888.com/jixie012/117.htm ¼·Ñ¹É豸] [http://www.0008888.com/jixie012/118.htm ¼·Ñ¹Ê½»ú×é»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/119.htm ¼Æ²½Æ÷] [http://www.0008888.com/jixie012/120.htm ¼Æ·Ñϵͳ] [http://www.0008888.com/jixie012/121.htm ¼ÆÁ¿±Ã] [http://www.0008888.com/jixie012/122.htm ÅäÁÏϵͳ] [http://www.0008888.com/jixie012/123.htm ¼ÆÁ¿É豸] [http://www.0008888.com/jixie012/124.htm ¼ÆÁ¿Ôã] [http://www.0008888.com/jixie012/125.htm ¼ÆʱÆ÷] [http://www.0008888.com/jixie012/126.htm ¼ÆÊýÆ÷] [http://www.0008888.com/jixie012/127.htm ¼ÆÊýÆ÷²½½øµç»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/128.htm ¼ÆË°ÊÕ¿î»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/129.htm ¼ÆËã»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/130.htm ¼ÆËã»ú¿ØÖÆÉ豸] [http://www.0008888.com/jixie012/131.htm ¼ÆËã»ú¿í´øÍøÂç] [http://www.0008888.com/jixie012/132.htm ¼ÆËã»úͨÐÅ] [http://www.0008888.com/jixie012/133.htm ¼ÆËã»úÍøÂç] [http://www.0008888.com/jixie012/134.htm ¼ÆËã»úÍøÂçϵͳ] [http://www.0008888.com/jixie012/135.htm ¼ÆËã»úϵͳ¼¯³É] [http://www.0008888.com/jixie012/136.htm ¼ÆËãÆ÷] [http://www.0008888.com/jixie012/137.htm Ë®´¦ÀíÉ豸] [http://www.0008888.com/jixie012/138.htm ¼Ìµç±£»¤] [http://www.0008888.com/jixie012/139.htm ¼ÌµçÆ÷] [http://www.0008888.com/jixie012/140.htm ¼ÓµâÑΰü×°»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/141.htm ¼ÓÁϹÞ] [http://www.0008888.com/jixie012/142.htm ¼ÓÁÏ»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/143.htm ¼ÓÆøíÅÆö¿é] [http://www.0008888.com/jixie012/144.htm ¼ÓÇâ½øÁϱÃ] [http://www.0008888.com/jixie012/145.htm ¼ÓÈȯ] [http://www.0008888.com/jixie012/146.htm ¼ÓÒº¹Ü] [http://www.0008888.com/jixie012/147.htm ¼ÓҺͷ¼°×ª»»½ÓÍ·] [http://www.0008888.com/jixie012/148.htm ¼ÓÓÍ»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/149.htm ¼ÓÓÍ»úË°¿Ø×°ÖÃ] [http://www.0008888.com/jixie012/150.htm ¼ÓÓÍÕ¾¹ÜÀíϵͳ] [http://www.0008888.com/jixie012/151.htm ¼Ð°å] [http://www.0008888.com/jixie012/152.htm ¼Ð¾ß] [http://www.0008888.com/jixie012/153.htm ¼ÐÉ´°å] [http://www.0008888.com/jixie012/154.htm ¼ÐÍ°»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/155.htm ¼ÐÐĸ´ºÏ°å] [http://www.0008888.com/jixie012/156.htm ¼ÒµçÀàËÜÁÏÄ£¾ß] [http://www.0008888.com/jixie012/157.htm ¼ÒµçÅäÌ×Ïß] [http://www.0008888.com/jixie012/158.htm ¼ÒµçÓüÓÈÈÆ÷] [http://www.0008888.com/jixie012/159.htm ¼ÒµçÓÃÏð½ºÖÆÆ·] [http://www.0008888.com/jixie012/160.htm ¼Òµç×°ÅäÉú²úÁ÷Ë®Ïß] [http://www.0008888.com/jixie012/161.htm ¼Òµç×°ÅäÏß] [http://www.0008888.com/jixie012/162.htm ¼Ò¾Ó±¨¾¯] [http://www.0008888.com/jixie012/163.htm ¼ÒÍ¥¾»Ë®Æ÷] [http://www.0008888.com/jixie012/164.htm ¼ÒÍ¥Óó¬Òô²¨ÇåÏ´»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/165.htm ¼ÒÓõçÆ÷] [http://www.0008888.com/jixie012/166.htm ¼ÒÓõçÆ÷µç»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/167.htm ¼ÒÓõçÆ÷Á¬½ÓÆ÷] [http://www.0008888.com/jixie012/168.htm ¼ÒÓõçÆ÷ʹÓÃÏß] [http://www.0008888.com/jixie012/169.htm ¼ÒÓõçÆ÷ËܽºÃæ°å] [http://www.0008888.com/jixie012/170.htm ¼ÒÓÿÉÊÓÃÅÁåϵͳ] [http://www.0008888.com/jixie012/171.htm ¼ÒÓÃÃæÌõ»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/172.htm ¼ÒÓÃÉãÏñ»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/173.htm ¼ÒÓÃË®±Ã] [http://www.0008888.com/jixie012/174.htm ¼ÒÓĄ̃×ê] [http://www.0008888.com/jixie012/175.htm ¼ÒÓÃζȱí] [http://www.0008888.com/jixie012/176.htm ¼ÒÓÃС¼Òµç] [http://www.0008888.com/jixie012/177.htm ¼ÒÓÃÖÐÑë¿Õµ÷] [http://www.0008888.com/jixie012/178.htm ¼×´¼ÖØÕûÖÆÇâÉ豸] [http://www.0008888.com/jixie012/179.htm ¼Ü¿Õ¾øÔµµçÀÂ] [http://www.0008888.com/jixie012/180.htm ¼ÜÇÅ»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/181.htm ¼ÜÇÅÉ豸] [http://www.0008888.com/jixie012/182.htm ¼ä¸ô°ô] [http://www.0008888.com/jixie012/183.htm ¼à»¤] [http://www.0008888.com/jixie012/184.htm Ò½ÁƳµ] [http://www.0008888.com/jixie012/185.htm ¼à»¤ÒÇ] [http://www.0008888.com/jixie012/186.htm ¼à»¤ÒÇÄ£¿é] [http://www.0008888.com/jixie012/187.htm ¼à¿Ø] [http://www.0008888.com/jixie012/188.htm ¼à¿Ø·ÀµÁÉ豸] [http://www.0008888.com/jixie012/189.htm ¼à¿Øϵͳ] [http://www.0008888.com/jixie012/190.htm ¼õËÙ] [http://www.0008888.com/jixie012/191.htm ¼õËٵ綯»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/192.htm ¼õËÙµç»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/193.htm ¼õËÙ»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/194.htm ¼õËÙ»úе] [http://www.0008888.com/jixie012/195.htm ¼õËÙ»úÖ§¼Ü] [http://www.0008888.com/jixie012/196.htm ¼õËÙÆ÷] [http://www.0008888.com/jixie012/197.htm ¼õÕñÆ÷] [http://www.0008888.com/jixie012/198.htm ¼õÕðÆ÷] [http://www.0008888.com/jixie012/199.htm ¼õÕðÔª¼þ] [http://www.0008888.com/jixie012/200.htm ¼ô°â»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/201.htm ¼ô°å»úÉ豸] [http://www.0008888.com/jixie012/202.htm ¼ô²ÃÉ豸] [http://www.0008888.com/jixie012/203.htm ¼ôµ¶] [http://www.0008888.com/jixie012/204.htm ¼ôÇлú] [http://www.0008888.com/jixie012/205.htm ¼ôÇÐÏß] [http://www.0008888.com/jixie012/206.htm ¼ì²â»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/207.htm ¼ì©ÒÇ] [http://www.0008888.com/jixie012/208.htm ¼ìÕë»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/209.htm ¼ò³Æ´µÆ¿»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/210.htm ¼òÒׯ] [http://www.0008888.com/jixie012/211.htm Ö½±­³ÉÐÍ»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/212.htm ¼î´¦ÀíÉ豸] [http://www.0008888.com/jixie012/213.htm ½¨²Ä] [http://www.0008888.com/jixie012/214.htm ½¨²Ä»úе] [http://www.0008888.com/jixie012/215.htm ½¨²ÄÉ豸] [http://www.0008888.com/jixie012/216.htm ½¨Öþ±äÐÎ×°ÖÃ] [http://www.0008888.com/jixie012/217.htm ½¨Öþ²»Ðâ¸ÖÃÅ´°] [http://www.0008888.com/jixie012/218.htm ½¨Öþ²ÄÁÏ] [http://www.0008888.com/jixie012/219.htm ½¨Öþ²ÄÁϲâÊÔÒÇÆ÷] [http://www.0008888.com/jixie012/220.htm ½¨Öþ·ÀË®] [http://www.0008888.com/jixie012/221.htm ½¨Öþ·ÀË®²ÄÁÏ] [http://www.0008888.com/jixie012/222.htm ½¨Öþ¸Ö²Ä] [http://www.0008888.com/jixie012/223.htm ½¨Öþ¸ÖÄ£°å] [http://www.0008888.com/jixie012/224.htm ½¨Öþ»úе] [http://www.0008888.com/jixie012/225.htm ½¨Öþ»úеÅä¼þ] [http://www.0008888.com/jixie012/226.htm ½¨Öþ»úеÉ豸] [http://www.0008888.com/jixie012/227.htm ½¨Öþ»ù´¡½á¹¹¼þ] [http://www.0008888.com/jixie012/228.htm ½¨Öþ¼°»úе¹¤¾ß] [http://www.0008888.com/jixie012/229.htm ½¨Öþ¼ǫ̂] [http://www.0008888.com/jixie012/230.htm ½¨Öþ½¨²Ä»úе] [http://www.0008888.com/jixie012/231.htm ½¨Öþ¾íÑï»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/232.htm ½¨ÖþÄ£°å] [http://www.0008888.com/jixie012/233.htm ½¨ÖþĻǽ] [http://www.0008888.com/jixie012/234.htm ½¨ÖþÈõµç] [http://www.0008888.com/jixie012/235.htm ½¨ÖþËÜÁϹܲÄ] [http://www.0008888.com/jixie012/236.htm ½¨ÖþÌÕ´É»úеÉ豸] [http://www.0008888.com/jixie012/237.htm ½¨ÖþÎå½ð] [http://www.0008888.com/jixie012/238.htm ½¨ÖþÎå½ðÖÆÆ·] [http://www.0008888.com/jixie012/239.htm ½¨ÖþÒÇÆ÷] [http://www.0008888.com/jixie012/240.htm ½¨ÖþÓÿۼþ] [http://www.0008888.com/jixie012/241.htm ½¨Öþ×°ÊβÄÁÏ] [http://www.0008888.com/jixie012/242.htm ½£¸Ë´ø] [http://www.0008888.com/jixie012/243.htm ½£¸Ë·Ä»úÓóÝÂÖ] [http://www.0008888.com/jixie012/244.htm ½£¸ËÖ¯²¼»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/245.htm ½£¸ËÖ¯»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/246.htm ½¡¿µ·ÖÎöר¼Òϵͳ] [http://www.0008888.com/jixie012/247.htm ½¡Éí»úе] [http://www.0008888.com/jixie012/248.htm ¼ø±ðÒÇ] [http://www.0008888.com/jixie012/249.htm ¼øαµã³®»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/250.htm ¼üÅÌ] [http://www.0008888.com/jixie012/251.htm ½¬±Ã] [http://www.0008888.com/jixie012/252.htm ½¬È¾ÁªºÏ»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/253.htm ½¬É´»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/254.htm ½¬Ë¿»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/255.htm ½¬Òº·§] [http://www.0008888.com/jixie012/256.htm ½¬Òº·§¿ª¶ÈÏÔʾÒÇ] [http://www.0008888.com/jixie012/257.htm ½µºÄ¸¨»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/258.htm ½µ×è¼Á] [http://www.0008888.com/jixie012/259.htm ½»»»] [http://www.0008888.com/jixie012/260.htm ½»»»É豸] [http://www.0008888.com/jixie012/261.htm ½»»»ÏµÍ³] [http://www.0008888.com/jixie012/262.htm ½»½ÓÏä] [http://www.0008888.com/jixie012/263.htm ½»Áª¾ÛÒÒÏ©µçÁ¦µçÀÂÓð뵼ÌåµçÆÁ] [http://www.0008888.com/jixie012/264.htm ½»Á÷] [http://www.0008888.com/jixie012/265.htm ½»Á÷µç¶¯»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/266.htm ½»Á÷µç¶¯×ªÕÞ»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/267.htm ½»Á÷µçº¸] [http://www.0008888.com/jixie012/268.htm ½»Á÷µç»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/269.htm ½»Á÷µ÷ËÙµç»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/270.htm ½»Á÷·¢µç»ú¶¨×ª×ÓÌúÐijåƬ] [http://www.0008888.com/jixie012/271.htm ½»Á÷»¡º¸»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/272.htm ½»Á÷ËÅ·þ¾«ÃÜÔ˶¯²¿¼þ] [http://www.0008888.com/jixie012/273.htm ½»Á÷ÓÀ´ÅËÅ·þµç¶¯»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/274.htm ½»Í¨°²È«É豸] [http://www.0008888.com/jixie012/275.htm ½»Í¨°²È«ÉèÊ©Éú²ú±êÏßÍ¿ÁÏ] [http://www.0008888.com/jixie012/276.htm ½»Í¨±êÖ¾¸ËÌå] [http://www.0008888.com/jixie012/277.htm ½»Í¨µÀ·°²È«É豸] [http://www.0008888.com/jixie012/278.htm ½»Í¨µçѶÆ÷²Ä] [http://www.0008888.com/jixie012/279.htm ½»Í¨µç×Ó¹¤³Ì] [http://www.0008888.com/jixie012/280.htm ½»Í¨¼à¿ØÉ豸] [http://www.0008888.com/jixie012/281.htm ½»Í¨¾¯Ê¾É豸] [http://www.0008888.com/jixie012/282.htm ½»Í¨Â·ÕϾ¯Ê¾µÆ] [http://www.0008888.com/jixie012/283.htm ½»Í¨ÉèÊ©] [http://www.0008888.com/jixie012/284.htm ½»Í¨ÐźŵÆ] [http://www.0008888.com/jixie012/285.htm ½»Í¨Ðźż°¿ØÖÆ] [http://www.0008888.com/jixie012/286.htm ½»Í¨ÐźÅ×°ÖÃ] [http://www.0008888.com/jixie012/287.htm ½»Ö±Á÷´®¼¤Âí´ï] [http://www.0008888.com/jixie012/288.htm ½»Ö±Á÷µçº¸] [http://www.0008888.com/jixie012/289.htm ½»Ö±Á÷µç»úÓÃ̼ˢ] [http://www.0008888.com/jixie012/290.htm ½»Ö±Á÷µçÔ´·ÖÅä¹ñ] [http://www.0008888.com/jixie012/291.htm ½»Ö±Á÷µ÷ËÙÆ÷] [http://www.0008888.com/jixie012/292.htm ½»Ö±Á÷Á½Óõ綯»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/293.htm ½»Ö±Á÷ËÅ·þ] [http://www.0008888.com/jixie012/294.htm ½»Ö±Á÷ËÅ·þϵͳ] [http://www.0008888.com/jixie012/295.htm ½»Ö±Á÷΢Ð͵ç»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/296.htm ÖáÁ÷·çÉÈ] [http://www.0008888.com/jixie012/297.htm ½»Ö±Á÷ÎÞ¼¶µ÷ËÙµç»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/298.htm ½½Öý] [http://www.0008888.com/jixie012/299.htm ½½Öý¼þ] [http://www.0008888.com/jixie012/300.htm ½½ÖýÄ£] [http://www.0008888.com/jixie012/301.htm ½º°åÑÛ¾µ¼Ü»úÆ÷] [http://www.0008888.com/jixie012/302.htm ½º´ø] [http://www.0008888.com/jixie012/303.htm ½º´øÊäËÍ»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/304.htm ½º´ü] [http://www.0008888.com/jixie012/305.htm ½º¶©°ü±¾»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/306.htm ½º¹Ü] [http://www.0008888.com/jixie012/307.htm ½º¹Ü×ܳÉ] [http://www.0008888.com/jixie012/308.htm ½º¹õ] [http://www.0008888.com/jixie012/309.htm ½ººÏ°å] [http://www.0008888.com/jixie012/310.htm ½ººÏ°åľ¹¤»úеÉ豸] [http://www.0008888.com/jixie012/311.htm ½ººÏ»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/312.htm ½ºÄ¾ÖÆÆ·] [http://www.0008888.com/jixie012/313.htm ½ºÄÒ] [http://www.0008888.com/jixie012/314.htm ½ºÄÒ³äÌî»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/315.htm ½ºÇ¹] [http://www.0008888.com/jixie012/316.htm ½ºÈ¦×°¶©»ú] [http://www.0008888.com/jixie012/317.htm ½ºÈûÇåϴϵͳ] [http://www.0008888.com/jixie012/318.htm ½ºË®»ú]

OtherPublicAccessPoints (last edited 2012-04-24 23:09:58 by DanRasmussen)